SÄÄNNÖT

VAASAN SUOMALAINEN KLUBI RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaasan Suomalainen Klubi ry ja kotipaikka on Vaasan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Klubi.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Klubin tarkoituksena on edistää kokouksin, keskusteluin, tilaisuuksin ja muilla samantapaisilla tavoilla taloudellisten ja sivistyksellisten asioiden tuntemusta jäsenkuntansa piirissä. Klubi pyrkii vaalimaan suomalaisuutta ja kansallisia perinteitä, edistämään yhteiskunnallisten asioiden harrastusta paikkakunnalla ja omalta osaltaan auttamaan Vaasan ja sen lähiympäristön kaikinpuolista hyödyllistä kehitystä.
Toimintansa tukemiseksi Klubi voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista yhdistyslain 5 §:ssä tarkoitettua elinkeinoa tai ansiotoimintaa, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Klubin jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen ja täysivaltainen Suomen kansalainen, joka hyväksyy Klubin tarkoituksen ja jota kaksi Klubin jäsentä suosittelee.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta Klubin hallitus. Päätösten tulee olla yksimielisiä.
Klubin kokous voi hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua kunniajäsenekseen sellaisen jäsenen, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut Klubin hyväksi.
Klubiin 30 vuotta kuulunut jäsen tulee ainaisjäseneksi seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Klubista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Klubin kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
Hallitus voi erottaa jäsenen Klubista, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Klubiin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Klubissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Klubia tai ei enää täytä laissa taikka Klubin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää Klubin syyskokous.
Hallituksen vallassa on määrätä, peritäänkö kalenterivuoden jälkimmäisellä puoliskolla Klubiin liittyneeltä jäseneltä jäsenmaksu osittaisena vai vapautetaanko hänet kokonaan suorittamasta saman vuoden jäsenmaksu.
Kunniajäsenet ja ainaisjäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.

6. Hallitus

Klubin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.
Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan. Heistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2).
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Klubin nimen kirjoittaminen

Klubin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

8. Klubin tilikausi ja toiminnantarkastus

Klubin tili ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen Klubin kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

9. Klubin kokoukset

Klubi pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Klubin kevätkokous pidetään helmi maaliskuussa ja syyskokous loka marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun Klubin kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Klubin kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Klubin kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Klubin kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava Klubin kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen Klubille ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Varsinaiset kokoukset

Klubin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Klubin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Klubin jäsen haluaa saada jonkin asian Klubin kevät tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja Klubin purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai Klubin purkamisesta on tehtävä Klubin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Klubin purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Klubin tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Säännöt vahvistettu ja merkitty yhdistysrekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.12.2012.